Školní poradenské pracoviště

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány bezplatné poradenské služby školních poradenských pracovníků. Ze zákona (Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a její novela Vyhláška č. 116/2011 Sb.) jsou zřízeny na všech školách funkce metodika prevence a výchovného poradce. Náš tým je rozšířen o školního psychologa a školního speciálního pedagoga. K intervenci skupinové nebo individuální psychologa nebo speciálního pedagoga budete vždy písemně informování.

Jejich společným cílem je

- vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti,

- naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,

- prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,

- vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin,

- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,

- napomáhání vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění.

 

Vedoucí ŠPP (zástupce ředitele pro inkluzivní vzdělávání) – Mgr. Jan Olbert

Metodik prevence- Mgr. Blanka Klossová (1.-5. roč.), Mgr. Martin Drábek (6.-9.třída)

Výchovná poradkyně (kariérové poradenství)- Mgr. Jana Kněžínková

Výchovná poradkyně- Mgr. Hana Menšíková

Školní psycholožka- Mgr. et Mgr. Eliška Čejková

Školní speciální pedagog - Mgr. Lucie Barochová,

Školní speciální pedagog (garant PI) - Mgr. Lenka Mikulášková

Školní speciální pedagog (administrativa inkluze, IVP, zajišťování pomůcek) – Mgr. Iveta Nováčková