Projekty OP VVV

Šablony III. - OPVVV - Základní škola, Brno Gajdošova 3

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017878

Realizace:

1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám.

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Klíčové kompetence a kulinární tradice

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_012/0008063

Realizátor projektu: Skutečně zdravá škola, z.s. (www.skutecnezdravaskola.cz)

Cílem projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků prostřednictvím tématu jídlo, vaření, stolování a pěstování a s využitím potenciálu propojení formálního a neformálního vzdělávání. Jídlo, vaření a pěstování je mnohovrstevnaté téma, jež umožňuje rozvíjet prakticky všechny klíčové kompetence. V rámci projektu vznikne celkem 6 vzdělávacích programů pro děti a žáky MŠ a ZŠ s popisem metodik a s pomůckami včetně motivačních a edukativních videí.

Školy jsou do projektu zapojené jako spolupracující subjekty, nikoliv jako partneři. Spolupráce na projektu tedy nemá žádný vliv na další projekty školy.

Pro ZŠ Gajdošova Brno: v rámci projektu autoři a autorky ze Skutečně zdravé školy vytvoří  vzdělávací program pro 1. - 2. třídu ZŠ na téma „Jídlo v obrázcích“. Rámcový popis programu přikládáme níže. Úkolem školy bude program ověřit v plném rozsahu ve výuce nebo při mimoškolní činnosti. Půjde o celkem 12 vyučovacích hodin (formou projektových dní nebo samostatných bloků nebo hodin) a jednu exkurzi na farmu v regionu (exkurzi zajistíme, hradíme dopravu i program na farmě včetně občerstvení).

CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

 

ZŠ GAjdošova je od 1.1.2019 partnerem v v tomto projektu, který zastřešuje Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Porjekt „CENTRUM NATURA“ je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

 

- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

 

- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

 

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

 

- pracovníci České školní inspekce

Webová stránka projektu: https://cenat.cz

Šablony II. - OPVVV - Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009675

Realizace:
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Cílem projektu je posílení školy v tématech: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám.

Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy.

Realizace klubu - čtenářský klub pro žáky základní školy.

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy.

Poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta školním družinám a školním klubům.

Poskytnout dočasnou personální podporu - speciálního pedagoga školním družinám a školním klubům.

Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

EDUFORUM

ZŠ Gajdošova se zapojila do projektu Masarykovy univerzity Brno s názvem "Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí" (Eduforum), realizovaného v období 1/2017 - 12/2019.

Projekt je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Napříč oběma společenstvími budou řešena témata modulovým způsobem s důrazem na vytvoření sítě spolupráce. Moduly budou zaměřeny na vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, oborových didaktik a mezipředmětových vazeb.

Cílem je vytvořit fungující společenství akademiků a učitelů. Sdílení vědeckých poznatků a zkušeností z praxe by mělo vést k rozvoji učitelských kompetencí v oblasti přírodovědného vzdělávání.