Zpráva o průběhu projektu

Nadřazená kategorie: Projekty OP VK
Vytvořeno 3. 5. 2011 22:05
Zobrazeno: 2438
Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR a spolufinancován z rozpočtu ČR.Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnostNázev a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském krajiNázev a číslo oblasti podpory: 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzděláváníDatum zahájení realizace projektu:  01. 03. 2010Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2012
  
 Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]1 744 313 Kč
 Z toho křížové financování [Kč]

99 000 Kč

 Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 642 733, 71 Kč
   
 Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]

1 101 579, 29 Kč

 Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve třídách s Montessori pedagogikou, následně i ve třídách s běžnou výukou na 1. stupni ZŠ. První z klíčových aktivit projektu je výroba nových a inovace stávajících pomůcek pro oblast Český jazyk (1. - 5. ročník), tematicky zaměřených dle výukových projektů: Čtvero ročních období, Vesmír, Podmínky života na Zemi, Život a zdraví, Dějiny ČR I a II, Česká republika, Evropa.Do druhé klíčové aktivity spadá tvorba příslušných metodických materiálů v souladu s principy alternativní pedagogiky Montessori. Třetí klíčovou aktivitou je příprava výše uvedených výukových projektů a projektových dní, při kterých je vyrobený materiál využit, a které zajišťují co nejužší mezipředmětové vazby ve výuce.    Nový pomůckový  materiál - 10 baterií - je tvořen dle následujícího schématu (tak, aby odpovídal plánovaným výukovým projektům a výstupům jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ):1. ročník - projekty Čtvero ročních období a Vesmír - pomůcky k učivu: písmena, krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky, opis, přepis slov, písmena na začátku věty, bě, pě, vě mě, dě, tě, ně, vlastní jména. 2. ročník - projekty Podmínky života na Zemi a Vesmír - pomůcky k učivu: význam slov, dělení slov, tvrdé a měkké souhlásky, pravopis i, y po těchto souhláskách, párové souhlásky, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, druhy vět, psaní u, ú, ů, abeceda. 3. ročník - projekty Podmínky života na Zemi a Život a zdraví - pomůcky k učivu: významy slov, slovní druhy, podstatná jména a slovesa - jejich základní kategorie, pravopis i, y po obojetných souhláskách. 4. ročník - projekt Dějiny ČR a projekt Česká republika - pomůcky k učivu: význam slov, slovní druhy, pravopis i, y po obojetných souhláskách, vzory podstatných jmen, slovesa, podmět a přísudek, věta jednoduchá a souvětí, shoda přísudku s podmětem. 5. ročník - projekty Dějiny ČR II. a Evropa - pomůcky k učivu: stavba slov - kořen, předpona, přípona, předpony s, z, vz, slovesný způsob, druhy přídavných jmen a zájmen, druhy číslovek, shoda přísudku s podmětem, věta hlavní a vedlejší. Cílem projektu je tedy především:1. Zkvalitnit novými, metodicky promyšlenými pomůckami, které respektují zásady a principy Montessori pedagogiky, výuku v oblasti Český jazyk a literatura a ostatních oblastí výuky prostřednictvím projektových činností.2. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak postižených.3. Podpořit vzdělávání žáků ve třídách s klasickou výukou.4. Používáním vytvořených pomůcek zvýšit motivaci, aktivitu žáků v procesu vzdělávání.5. Zajistit metodickou podporu vytvořeného materiálu jak pro žáky, tak pro pedagogy.6. Pořádáním projektových dnů v rámci výukových projektů v daném ročníku klást důraz na mezipředmětové vazby (prolínání tématu všemi oblastmi výuky, přičemž výchozí oblastí je Člověk a jeho svět).    7. Seznámit s projektovou výukou pedagogy a zájemce z řad rodičů a veřejnosti formou závěrečné konference na téma Projektová výuka v Montessori třídách.  Dosavadní průběh projektu:- nákup nových přístrojů a techniky na výrobu a inovaci pomůcek – notebooky, tiskárna, laminátory, řezačky papíru, přístroj na kroužkovou vazbu+ materiál – laminovací folie, mechové pryže, papíry, oboustranné lepicí pásky, plastové obálky- klíčová aktivita č. 1: V rámci této aktivity byly vytvořeny a kompletovány pomůcky a témata stanovená v projektové žádosti. Jedná se zejména o pomůcky z výukového projektu Vesmír a další části těchto pomůcek (pracovní listy, pracovní knížky, kontroly apod.) Realizační tým vždy projednává: podobu a zaměření pomůcky, její zařazení do výukového projektu, její mezipředmětové využití, vhodné zdroje pro vytvoření pomůcky, náležité využití materiálů, ze kterých je pomůcka vytvořena, výslednou podobu a uložení pomůcky. Na tvorbě pomůcek se pod dohledem Vedoucího oblasti výroba a modernizace pomůcek podílejí dle aktuálních potřeb kompetentní členové realizačního týmu.příklad k projektu Čtvero ročních období
Pohyblivá abecedaPísmena pohyblivé abecedyVšestranně
Čtecí knížečky20 čtecích knížeček (Montessori)20 slov dělených na písmena (Běžné tř.)Písmena, čtení
Jarní květinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
Letní květinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
Podzimní květinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
Pokojové rostlinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
StromyPracovní karty + pracovní listy, kontrolaPorozumění textu
Ovoce a zeleninyPracovní karty + popiskyČtení
Krátké-dlouhé samohláskyPracovní karty, pracovní listy, kontrolaSamohlásky kr./dl.
HoubyPracovní karty, pracovní knížka, kontrolaPorozumění textu
 - klíčová aktivita č. 2:Souběžně s tvorbou pomůcek probíhá jejich metodické zpracování. Jsou rozpracovávány popisy výše uvedených pomůcek, návody pro práci s těmito pomůckami.- klíčová aktivita č. 3:

Výukové projekty jsou zpracovávány v souladu s vypracovanou tabulkou výukových projektů pro jednotlivé ročníky.

Projekty začínají být podrobně zpracovány dle obecné struktury výukového projektu. Jsou stále průběžně doplňovány aktivity jednotlivých projektů a upravovány podoby projektových dní. Jednotlivé výukové projekty (respektive práce s materiály a pomůckami a zpracování projektu dětmi) jsou součástí výuky po celý školní rok (vždy 1 pololetí = 1 projekt), dále ke každému výukovému projektu náleží v každém pololetí příslušný projektový den, kdy se projektu věnuje celý vyučovací den.