Realizace projektu - Montessori

Projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování

Cílem projektu je podporovat výuku předmětu ze vzdělávací oblasti Český jazyk  a literatura (jazyková, slohová a komunikační výchova) s maximálním využitím mezipředmětových vztahů.

Úkolem projektu je vytvořit potřebné, tematicky zaměřené pomůcky a materiál, který odpovídá zásadám a principům Montessori pedagogiky pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.

Úkolem projektu je především:

1. Zkvalitnit novými, metodicky promyšlenými pomůckami, které respektují zásady aprincipy Montessori pedagogiky, výuku v oblasti Český jazyk a literatura a ostatních oblastí výuky prostřednictvím projektových činností.

2. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak postižených.

3. Podpořit vzdělávání žáků ve třídách s klasickou výukou.

4. Používáním vytvořených pomůcek zvýšit motivaci, aktivitu žáků v procesu vzdělávání.

5. Zajistit metodickou podporu vytvořeného materiálu jak pro žáky, tak pro pedagogy.

6. Pořádáním projektových dnů v rámci výukových projektů v daném ročníku klást důraz namezipředmětové vazby (prolínání tématu všemi oblastmi výuky, přičemž  výchozí oblastíje  Člověk a jeho svět).   

7. Seznámit s projektovou výukou pedagogy a zájemce z řad rodičů a veřejnosti formouzávěrečné konference na téma Projektová výuka v Montessori třídách na ZŠ Gajdošova.

Cílová skupina projektu:

Projekt je primárně určen žákům 1. stupně Základní školy Gajdošova, a to v Montessori třídách 1. - 5. ročníku.  Výstupy projektu - výukový materiál mohou využít také žáci 1. stupně ZŠ Gajdošova z tříd s klasickou výukou v dílčích činnostech v oblasti Český jazyk a literatura, případně ve svých výukových projektech.

Financování projektu:

Projekt bude zcela financován z Evropského sociálního fondu v ČR.

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Název a číslo oblasti podpory: 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum zahájení realizace projektu:  01.03.2010

Datum ukončení realizace projektu: 30.06. 2012

Realizace

V rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori dochází k naplňování výstupů v rámci tří klíčových aktivit.

KA 01 Výroba a modernizace pomůcek

Doposud jsme bylo dokončeno 5 pomůckových baterií, se kterými mají možnost pracovat žáci příslušných ročníků na prvním stupni, při výuce (Člověk ajeho svět, český jazyk a také v rámci jednotlivých projektů).

Jedná se o baterie:

Čtvero ročních období pro 1. ročník

Vesmír pro 1. ročník a 2. ročník

Podmínky života na Zemi pro 2. a 3. ročník

KA 02 Metodická podpora projektu

Spolu s pomůckovými materiály je vytvářena metodická podpora projektu - návody pro práci s pomůckami, informace pro učitele z běžných i montessori tříd.

Ka 03 Výukové projekty a projektové dny

Jsou sestavovány materiály k jednotlivým projektů s důrazem na mezipředmtové vazby.

Zpráva o průběhu projektu

Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR a spolufinancován z rozpočtu ČR.Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnostNázev a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském krajiNázev a číslo oblasti podpory: 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzděláváníDatum zahájení realizace projektu:  01. 03. 2010Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2012
  
 Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]1 744 313 Kč
 Z toho křížové financování [Kč]

99 000 Kč

 Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 642 733, 71 Kč
   
 Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]

1 101 579, 29 Kč

 Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve třídách s Montessori pedagogikou, následně i ve třídách s běžnou výukou na 1. stupni ZŠ. První z klíčových aktivit projektu je výroba nových a inovace stávajících pomůcek pro oblast Český jazyk (1. - 5. ročník), tematicky zaměřených dle výukových projektů: Čtvero ročních období, Vesmír, Podmínky života na Zemi, Život a zdraví, Dějiny ČR I a II, Česká republika, Evropa.Do druhé klíčové aktivity spadá tvorba příslušných metodických materiálů v souladu s principy alternativní pedagogiky Montessori. Třetí klíčovou aktivitou je příprava výše uvedených výukových projektů a projektových dní, při kterých je vyrobený materiál využit, a které zajišťují co nejužší mezipředmětové vazby ve výuce.    Nový pomůckový  materiál - 10 baterií - je tvořen dle následujícího schématu (tak, aby odpovídal plánovaným výukovým projektům a výstupům jednotlivých ročníků 1. stupně ZŠ):1. ročník - projekty Čtvero ročních období a Vesmír - pomůcky k učivu: písmena, krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky, opis, přepis slov, písmena na začátku věty, bě, pě, vě mě, dě, tě, ně, vlastní jména. 2. ročník - projekty Podmínky života na Zemi a Vesmír - pomůcky k učivu: význam slov, dělení slov, tvrdé a měkké souhlásky, pravopis i, y po těchto souhláskách, párové souhlásky, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, druhy vět, psaní u, ú, ů, abeceda. 3. ročník - projekty Podmínky života na Zemi a Život a zdraví - pomůcky k učivu: významy slov, slovní druhy, podstatná jména a slovesa - jejich základní kategorie, pravopis i, y po obojetných souhláskách. 4. ročník - projekt Dějiny ČR a projekt Česká republika - pomůcky k učivu: význam slov, slovní druhy, pravopis i, y po obojetných souhláskách, vzory podstatných jmen, slovesa, podmět a přísudek, věta jednoduchá a souvětí, shoda přísudku s podmětem. 5. ročník - projekty Dějiny ČR II. a Evropa - pomůcky k učivu: stavba slov - kořen, předpona, přípona, předpony s, z, vz, slovesný způsob, druhy přídavných jmen a zájmen, druhy číslovek, shoda přísudku s podmětem, věta hlavní a vedlejší. Cílem projektu je tedy především:1. Zkvalitnit novými, metodicky promyšlenými pomůckami, které respektují zásady a principy Montessori pedagogiky, výuku v oblasti Český jazyk a literatura a ostatních oblastí výuky prostřednictvím projektových činností.2. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak postižených.3. Podpořit vzdělávání žáků ve třídách s klasickou výukou.4. Používáním vytvořených pomůcek zvýšit motivaci, aktivitu žáků v procesu vzdělávání.5. Zajistit metodickou podporu vytvořeného materiálu jak pro žáky, tak pro pedagogy.6. Pořádáním projektových dnů v rámci výukových projektů v daném ročníku klást důraz na mezipředmětové vazby (prolínání tématu všemi oblastmi výuky, přičemž výchozí oblastí je Člověk a jeho svět).    7. Seznámit s projektovou výukou pedagogy a zájemce z řad rodičů a veřejnosti formou závěrečné konference na téma Projektová výuka v Montessori třídách.  Dosavadní průběh projektu:- nákup nových přístrojů a techniky na výrobu a inovaci pomůcek – notebooky, tiskárna, laminátory, řezačky papíru, přístroj na kroužkovou vazbu+ materiál – laminovací folie, mechové pryže, papíry, oboustranné lepicí pásky, plastové obálky- klíčová aktivita č. 1: V rámci této aktivity byly vytvořeny a kompletovány pomůcky a témata stanovená v projektové žádosti. Jedná se zejména o pomůcky z výukového projektu Vesmír a další části těchto pomůcek (pracovní listy, pracovní knížky, kontroly apod.) Realizační tým vždy projednává: podobu a zaměření pomůcky, její zařazení do výukového projektu, její mezipředmětové využití, vhodné zdroje pro vytvoření pomůcky, náležité využití materiálů, ze kterých je pomůcka vytvořena, výslednou podobu a uložení pomůcky. Na tvorbě pomůcek se pod dohledem Vedoucího oblasti výroba a modernizace pomůcek podílejí dle aktuálních potřeb kompetentní členové realizačního týmu.příklad k projektu Čtvero ročních období
Pohyblivá abecedaPísmena pohyblivé abecedyVšestranně
Čtecí knížečky20 čtecích knížeček (Montessori)20 slov dělených na písmena (Běžné tř.)Písmena, čtení
Jarní květinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
Letní květinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
Podzimní květinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
Pokojové rostlinyPomůcka (karty + popisky)TabulkaOpisPřepisOpis, přepis
StromyPracovní karty + pracovní listy, kontrolaPorozumění textu
Ovoce a zeleninyPracovní karty + popiskyČtení
Krátké-dlouhé samohláskyPracovní karty, pracovní listy, kontrolaSamohlásky kr./dl.
HoubyPracovní karty, pracovní knížka, kontrolaPorozumění textu
 - klíčová aktivita č. 2:Souběžně s tvorbou pomůcek probíhá jejich metodické zpracování. Jsou rozpracovávány popisy výše uvedených pomůcek, návody pro práci s těmito pomůckami.- klíčová aktivita č. 3:

Výukové projekty jsou zpracovávány v souladu s vypracovanou tabulkou výukových projektů pro jednotlivé ročníky.

Projekty začínají být podrobně zpracovány dle obecné struktury výukového projektu. Jsou stále průběžně doplňovány aktivity jednotlivých projektů a upravovány podoby projektových dní. Jednotlivé výukové projekty (respektive práce s materiály a pomůckami a zpracování projektu dětmi) jsou součástí výuky po celý školní rok (vždy 1 pololetí = 1 projekt), dále ke každému výukovému projektu náleží v každém pololetí příslušný projektový den, kdy se projektu věnuje celý vyučovací den.

    

Průběžné informace z realizace projektu

Projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování

Základní škola Gajdošova 3, Brno

 

    Od započetí práce v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování uplynulo půl roku. Realizační tým v rámci klíčových aktivit vytvořil mnohé pomůcky pro oblast Český jazyk dle principů Montessori pedagogiky, další jsou ve fázi rozpracování. Postupně bylo objednáno a zakoupeno potřebné vybavení k realizaci aktivity Výroba a realizace pomůcek, do té doby se realizace bez větších potíží opírala o vlastní zdroje a možnosti. Nyní realizační tým disponuje veškerým potřebným vybavením pro svou práci.

   V první fázi práce byl vytvořen  přehled výukových projektů  pro jednotlivé ročníky s probíhající diskusí o nejvhodnějším časovém harmonogramu pro budoucí realizaci jednotlivých projektů v daných  ročnících. Velký význam pro zpracování a dokončení projektu Podmínky života na Zemi má zásobník materiálů a textů – shromáždění materiálů s daným tématem, jejich třídění, ukládání a modelace obecné struktury tohoto výukového projektu se zaměřením na mezipředmětové vztahy.

    V rámci klíčové aktivity Výroba a modernizace pomůcek  vznikla pomůcka pro projekt Evropa, která je zaměřena na evropská moře, oceány, zálivy, s cílem naučit a procvičovat druhy přídavných jmen v pátém ročníku. Byla vytvořena první část diktátů a pomůcka pro pochopení stavby slova, včetně textů k doplňování pro třetí ročník, což bude využito v projektu Podmínky života na Zemi. Pro třeťáky jsou v rámci tohoto projektu připraveny texty k doplňování  pro kapitolu Vzduch – Ptáci. Je vytvořena koncepce a zpracování Projektového dne – Vzduch, Půda. Dětem prvního ročníku je určen projekt Čtvero ročních období, v jehož rámci byly  vytvořeny tematicky zaměřené pomůcky  Pohyblivá abeceda, Jarní květiny a Houby.

      Uskutečnila se také modernizace (úprava, oprava či dokončení) některých stávajících pomůcek pro třetí ročník – např: slovní druhy, vyjmenovaná slova.

      Souběžně s výrobou pomůcek vznikají metodické materiály pro učitele a žáky. Cílem metodických materiálů pro žáky je možnost volby ohledně rozhodnutí pracovat zcela samostatně. Žák má k dispozici knížku se seznamem všech částí pomůcky (pro následné uložení po ukončení práce – kompletnost, dále s postupem práce, další součástí je materiál, pomocí  něhož si může žák prakticky a rychle připomenout, zopakovat dané učivo před započetím práce. Pracovní postup s pomůckou je podrobně popsán krok za krokem a výsledek své práce má možnost si každý žák samostatně zkontrolovat pomocí kontrolních listů. 

      Práce v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování zdárně postupuje podle stanoveného plánu.

   

 

 

Seznámení s dalšími materiály v rámci realizace projektu

Výroba a modernizace pomůcek pro oblast Český jazyk dle principů Montessori pedagogiky v rámci projektu
Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování
Základní škola Gajdošova 3, Brno postoupila zase o krok dál podle plánu a představujeme nové výukové pomůcky.

Realizační tým pokračuje v práci, byl dokončen materiál pro čtení a psaní pro 1. ročník - Čtvero ročních období  - Houby, Letní rostliny
a čtecí knížečky.

Pro 2. a 3. ročník je rozpracován materiál s tématy: Půdní živočichové, Horniny a nerosty, Slunce v rámci tématu
Podmínky života na zemi.

Pro 4. ročník byla dokončen rozsáhlý soubor materiálů zaměřených na učivo o České republice v propojení s učivem
českého jazyka - vzory podstatných jmen. Žáci se při práci s materiálem jednotlivě seznámí se 14 kraji ČR. Materiál
obsahuje texty, mapy, kartičky s názvy, fotografie, znaky jednotlivých krajů a texty na doplňování i,í,y,ý včetně
kartiček vzorů pro odůvodnění.

Pro 5.ročník jsou vytvořeny dva soubory s tématem Evropa. První z nich rozvíjí představu o jednotlivých státech
z pohledu polohy a orientace v celkové mapě a jednotlivých mapkách všech 43 států, zařazených do částí- např.střední
Evropa, jižní Evropa atd. Při práci s tímto materiálem se žáci orientují v hlavních městech, z pohledu jazykového
zaměření procvičují základní skladební dvojice slov - podmět a přísudek.
Druhý materiál je zaměřen na hlavní města 10 států, je doplněn fotografiemi a texty, pomocí kterých jsou vyhledávány a
procvičovány slovní druhy.
Tak jako ke všem pomůckám se dokončuje také metodický materiál s kontrolami pro samostatnou práci určený pedagogům
a žákům.        
 

Dosavadní výstupy klíčových aktivit - období 1.3.-31.5.2010

Činnost v klíčové aktivitě Výroba a modernizace pomůcek se daří, vzniklo již několik nových pomůcek, které budou součástí baterií pomůcek k výukovým předmětům. Výsledky splňují očekávání týmu.

Dosavadní výsledky aktivity:

Pomůcka pro projekt Evropa – Moře a oceány Evropy+druhy přídavných jmen

Pomůcka pro projekt Podmínky života na Zemi – diktáty pro 3. ročník

Pomůcka pro projekt Podmínky života na Zemi – stavba slova, texty k doplňování

Pomůcka pro projekt Podmínky života na Zemi – Vzduch – Ptáci (texty)

Pomůcka pro 1. ročník – Pohyblivá abeceda

Pomůcka pro projekt Čtvero ročních období – Jarní květiny

Pomůcka pro projekt Čtvero ročních období - Houby

Byly modernizovány (tzn. upraveny, opraveny či dokončeny) některé stávající pomůcky – např.: Slovní druhy, Vyjmenovaná slova (zejména pro aktuální potřeby 3. ročníku).Rozpracování pomůcek k projektu Česká republika.

Klíčová aktivita: Metodická podpora projektu

V rámci této aktivity je prozatím zajišťována záruka metodicky vhodné podoby pomůcek, patřičnost textů, jež slouží jako inspirace pro tvorbu pomůcek, metodicky přínosná podoba pomůcek. Spolu se vznikem pomůcek jsou tvořeny metodické materiály pro učitele a žáky. Je promýšlen systém kontrol pro samostatnou práci. 

Tvorba metodických materiálů probíhá v závislosti na vzniku pomůcek.

Byly vytvořeny osnovy metodických postupů pro učitele i žáky, které jsou průběžně upravovány dle aktuálních potřeb.

Metodický materiál k pomůcce Vzory podstatných jmen rodu středního

Metodicky vhodné texty k pomůcce Vzory podstatných jmen

Metodická příprava textů k pomůcce „Běhací diktát“

Metodicky vhodné formy kontroly k pomůckám

Zhodnocení metodicky vhodných zdrojů informací – knihy, učebnice, encyklopedie

Klíčová aktivita Projektové dny a mezipředmětové vztahy:

Byla vytvořena obecná struktura výukového projektu. Jelikož se jedná o náročné téma, je podoba tohoto dokumentu průběžně upravována dle aktuálních požadavků.

Vytvoření osy výukového projektu – tzn. postup při rozpracovávání aktivit a materiálů jednotlivých výukových projektů.

Zahájili jsme zpracování výukového projektu Podmínky života na Zemi (světlo, půda, voda, vzduch). Tzn. výstupy témat, aktivity – témata Vzduch, Voda, Světlo, Půda

Zpracování Projektového dne – Vzduch, Půda

Velký podíl práce má vytvoření Zásobníku materiálů a textu k projektu Podmínky života na Zemi – tzn. shromažďování veškerých materiálů s daným tématem, jejich následné třídění, ukládání, vize možného využití apod.