Realizace projektu

Projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda

ZŠ Gajdošova 3, Brno

Cíl:

Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému a tyto materiály integrovat do výuky.

Projekt má za úkol zejména:

  1. Zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů.
  2. Podpořit implementaci školního vzdělávacího programu v oblasti Člověk a příroda.
  3. Aplikací moderních e-learningových metod podpořit motivaci žáků v procesu vzdělávání.
  4. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak trvale postižených.
  5. Podpořit vzdělávání žáků, kteří se z různých důvodů nemohou přímo výuky zúčastnit například z důvodu nemoci nebo pobytu v léčebném zařízení.

Působnost projektu:

Projekt je určen všem žákům 2. stupně základní školy. K jeho tvorbě bude použito komerčního e-learningového systému a celý výukový obsah bude na požádání k dispozici pro ostatní vzdělávací zařízení zapsaná v rejstříku škol. Projekt bude realizován ve všech předmětech vzdělávací oblasti Člověk a příroda, bude se tedy týkat fyziky, přírodopisu, chemie a zeměpisu.

Financování projektu:

Celý projekt bude financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu:
Vzdělání pro konkurenceschopnost
Projekt bude veden pod Prioritní osou číslo 1 – Počáteční vzdělávání, bude v něm využito první podpory:

1.            Zvyšování kvality ve vzdělávání

Místo realizace projektu:

Organizace:        Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Adresa:                Gajdošova 3
615 00 BRNO

Zřizovatel:          Statutární město Brno, Městská část Brno - Židenice.

Základní škola, Brno, Gajdošova příspěvkovou organizací. Jednu z nejstarších Brněnských škol – byla založena roku 1906 – nyní navštěvuje 490 žáků. Škola se koncipuje jako moderní, otevřená s komunitním rozměrem. Svůj školní vzdělávací program Schola aperta začala implementovat s ročním předstihem a nyní se již podle něj vzdělávají žáci 1., 2, 6. a 7. ročníku. Škola byla zapojena do úspěšného projektu Magistrátu města Brna „Angličtina do škol“, který si kladl za cíl rozšířit a zkvalitnit vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Od října 2007 do února 2008 probíhal na škole mimo jiné evropský projekt Silní bez násilí (Stark ohne Gewalt), který byl podporován Evropskou komisí a evropským fondem Daphne a který byl zaměřen na prevenci šikany. Škola je rovněž známá jako vůbec první státní škola na Moravě, která začala nabízet také alternativní vzdělávání podle pedagogiky Montessori – v současné době se touto metodou vyučuje 60 dětí v 1. až 3. Ročníku a další přibudou ve školním roce 2008-2009.

Časová osa projektu:

Projekt je koncipován jako tříletý se začátkem 17.3.2009 a předpokládaným ukončením 16.3.2012.

  1. Přípravná fáze – začátek 17.3.2009

Přípravné fáze se účastní manažer projektu, jehož úkolem v této fázi bude zabezpečit úpravu ICT infrastruktury tak, aby byla k dispozici technika nezbytná pro provoz e-learningového systému (zabezpečení výukového serveru, zkvalitnění konektivity internetu, nákup, instalace a zprovoznění komerčního e-learningového systému). Této fáze se rovněž zúčastňuje manažer pedagogické sekce, jehož úkolem v této fázi bude vytvořit pedagogický tým a zajistit proškolení celého týmu v oblasti práce s e-learningovým systémem. Od počátku projektu se práce účastní i účetní a mzdová účetní.

  1. Fáze tvorby, zavádění a ověřování e-learningových materiálů – předpokládaný začátek 1.10.2009

V této fázi se projektu již účastní celý tým. Jednotliví vedoucí předmětů se podle daných časových harmonogramů, které stanovuje manažer projektu, podílejí na tvorbě materiálů a jsou odpovědní za jejich včasné uveřejnění na e-learningovém serveru. Za kvalitu materiálů navenek zodpovídá manažer pedagogické sekce, který plní i roli koordinátora pedagogického týmu. Dílčí časové harmonogramy musí být stanoveny tak, aby veškeré materiály byly k dispozici, byly zavedeny do výuky, evaluovány a korigovány nejpozději k datu ukončení projektu tj. nejpozději k 31.1.2012.

Samotná realizace výukových materiálů proběhne ve třech krocích.

V prvním kroku (školní rok 2009-2010) se budeme přednostně věnovat tvorbě materiálů pro 6. a 7. ročník, v případě chemie pro 8. ročník.

Ve druhém kroku  (školní rok 2010-2011) se budeme věnovat evaluaci a korekci materiálů pro 6. a 7. ročníky a budeme pracovat na materiálech pro 8. a 9. ročník.

Ve třetím kroku (první pololetí školního roku 2011-2012) se budeme věnovat odladění a evaluaci materiálů pro 8. a 9. ročník a finální úpravě tvořeného produktu.

Rozsah práce:

Jednotlivé výstupy budou obsahovat vedle vlastního učebního materiálu i sadu úloh, a testů, které žáci budou mít možnost vypracovávat doma a posílat je danému vyučujícímu do takzvaných odevzdáváren, které budou součásti systému. Týdenní rozsah výstupů v předmětech fyzika, zeměpis a přírodopis bude obsahově odpovídat 3 až 4 vyučovacím hodinám, v chemii dvěma vyučovacím hodinám.

Korektor bude materiály procházet a po dohodě s vedoucími předmětů upravovat tak, aby jejich korigovaná verze byla uveřejněna nejpozději s měsíčním zpožděním oproti první verzi.

Účetní projektu a mzdová účetní budou pracovat na úkolech průběžně podle potřeby.

K projektu bude manažerem pedagogické sekce a projektovým manažerem vytvořena elektronická příručka, která bude určena všem uživatelům výstupu projektu.

Organizační schéma a kvalifikace týmu:

Za celý zdárný průběh projektu včetně jeho účetní stránky je odpovědný manažer projektu, který podléhá přímo řediteli školy, manažer projektu rovněž zajišťuje bezproblémový technický chod e-learningového serveru a je jedním z administrátorů systému. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti je zastupován manažerem pedagogické sekce. Manažer projektu je kvalifikovaným pedagogem a má nejméně dva roky praxe v oblasti výuky informačních technologií.

Manažeru projektu přímo podléhají účetní, mzdová účetní a manažer pedagogické sekce, který je zodpovědný za kvalitu vzdělávacího obsahu, jeho úkolem je koordinovat práci pedagogického týmu tak, aby byl plněn časový harmonogram. Manažer pedagogické sekce plní rovněž roli druhého administrátora systému. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti je zastupován přímo manažerem projektu. Manažer projektu je kvalifikovaným pedagogem a má nejméně 2 roky praxe v oblasti výuky informačních technologií, dále má prokazatelnou praxi v oblasti tvorby a implementace školních vzdělávacích programů do výuky.

Účetní projektu a mzdová účetní musí splňovat kvalifikační předpoklady pro vykonávání této činnosti a musí mít nejméně 2 roky praxe v oboru.

Za jednotlivé předměty jsou zodpovědní vedoucí předmětů. Kromě požadavku kvalifikovanosti musí mít vedoucí předmětu vystudovánu i příslušnou aprobaci předmětu, jehož elektronický obsah tvoří. Na tvorbě konkrétních výukových materiálů pro daný předmět ( s výjimkou chemie) se bude podílet i další kvalifikovaný pedagog, který bude podléhat vedoucímu předmětu. Na tvorbě konkrétních předmětů se budou z pozice vedoucích předmětů nebo pracovníků předmětů podílet i manažer pedagogické sekce a projektový manažer.

Kontrola průběhu projektu

Ve středu 27.5. čekal náš projektový tým důležitý den. Naši školu navštívily kontrolorky z Jihomoravského kraje. Jednalo se o první vstupní kontrolu, která měla dát odpověď na to, zda se projekt podařilo rozpohybovat v souladu se všemi souvisejícími předpisy, zda je podle těchto předpisů vedeno účetnictví projektu, či zda v oblasti výběrových řízení probíhá vše tak, jak má.

Číst dál: Kontrola průběhu projektu

Máj - lásky a výběrových řízení čas

Vlastní tvorba výukových materiálů se sice naplno rozjede až v měsíci říjnu, ale rozhodně to neznamená, že bychom zaháleli – právě naopak, práce je více než dost. V tyto dny probíhají hned tři výběrová řízení na nákup a instalaci zařízení nezbytných pro zdárné fungování projektu.

Číst dál: Máj - lásky a výběrových řízení čas

Zvýšení konektivity připojení k Internetu

Vážení kolegové, milí žáci. Jsme velmi rádi, že vám můžeme oznámit, že díky našemu projektu na podporu vzdělávání jsme dosáhli prvního hmatatelného výsledku a tím je významné zvýšení rychlosti připojení k internetu.

Číst dál: Zvýšení konektivity připojení k Internetu

Cíle projektu

Naše škola získala grant z Evropského sociálního fondu (ESF), Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa programu 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Zprostředkujícím subjektem OP VK je Jihomoravský kraj. Z celého Jihomoravského kraje bylo podpořeno v dané prioritní ose pouze 11 základních škol. V Brně pak pouze 3 základní školy a my jsme hrdí, že můžeme žákům a rodičům oznámit, že patříme mezi ně.

Projekt startuje

Milí žáci, rodiče, vážení kolegové. S potěšením vám oznamujeme, že projekt "Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda" dostal dne 17.3.2009 konečně možnost k uskutečnění. Učinil tak hejtman Jihomoravského kraje svým definitivním podpisem pod smlouvu o realizaci tohoto projektu.