Realizace projektu - Aj

Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na prvním stupni ZŠ

Cílem projektu je vytvořit 5 sad, tedy 100 úloh, pro podporu a inovaci výuky anglického jazyka na 1.stupni ZŠ. Každá sada bude určena pro jednotlivý ročník a bude obsahovat 20 úloh. V každé jazykové skupině proběhne každý měsíc v rámci výuky anglického jazyka realizace dvou úloh pomocí metody CLIL. Tyto úlohy budou určeny pro žáky naší školy. Každá úloha bude obsahovat český i anglický popis úlohy s metodickým doporučením, video nebo audio nahrávku pořízenou rodilým mluvčím, veškeré potřebné pomůcky a vybavení, v případě přípravy z tématu Člověk a svět práce i hotový výrobek. Jako motivace a podpora k využití úloh při výuce bude před použitím každé úlohy (2 krát měsíčně) přítomen v každé jazykové skupině rodilý mluvčí, který bude mít za úkol dětem přiblížit daná témata z úlohy.

Celkovým výstupem projektu bude zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce, bude následovat zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. Celý projekt uzavře konference, kde budou prezentovány vytvořené úlohy metodou CLIL.

V minulých letech byl na naší škole realizován projekt Inovace a individualizace vzdělávání. Projekt byl zaměřen na tvorbu pomůcek vhodných pro výuku angličtiny. CLIL se však soustředí na integraci jiného předmětu do anglického jazyka a chápání vzájemných souvislostí, propojení s běžným životem, což v současné době považujeme na naší škole jako nedostatečné.

Věříme, že se efektivním využitím úloh zvýší motivace a zároveň i jazyková úroveň žáků. V současné době není metoda CLIL ještě široce využívána, chybí potřebné metodické materiály a odborné publikace. Cílem je také zpřístupnit tuto novou metodu ve výuce i učitelům, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi anglického jazyka.

Cílová skupina bude tvořena žáky 1. stupně naší školy. Tedy žáky 1. - 5. ročníku.  Druhou cílovou skupinou jsou samotní pedagogové, kteří se aktivně zapojí do přípravy a realizace projektu. Jedná se především o vyučující angličtiny a metodiky působící na 1.stupni ZŠ.

Těšíme se už v září J K.Kořínková a projektový tým

Průběh projektu

Od započetí práce v rámci projektu Podpora výuky AJ metodou CLIL na 1.stupni ZŠ uplynulo již přes půl roku. Před začátkem nového školního roku 2013/2014 probíhala výběrová řízení na nákup výpočetní techniky, byla sjednána spolupráce s jazykovou školou Polyglot Brno, která zajišťuje působení rodilých mluvčí v našem projektu. Projektový tým se jazykově i metodicky připravoval na náročný rok. Během prvního pololetí se děti pravidelně, a to dvakrát měsíčně setkaly s rodilou mluvčí Jee Chapman. V těchto hodinách se snažíme formou her, písniček a jiných aktivit děti zapojit do přímé interakce s rodilým mluvčím a přirozeně tak rozvíjet chuť a zájem o anglický jazyk. Ve druhém pololetí je naší rodilou mluvčí Viktoria Sroka. Ze spolupráce českých a anglických tvůrců vzniklo množství pomůcek a příprav k výuce, kdy se snažíme běžné šk. předměty vyučovat anglicky. Jedná se o výtvarnou, pracovní výchovu a prvouku. I tyto hodiny probíhají dvakrát do měsíce. Ke každé přípravě je připojena nahrávka pořízená rodilou mluvčí, pro učitele je vytvořen metodický list. Často je využíváná interaktivní tabule. Práce v rámci projektu probíhají dle plánu. Více informací či fotografie z průběhu výuky můžete najít na projektové nástěnce u vchodu do školy.