Realizace projektu "tvorba úloh"

Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit 3 sady praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis. Tyto úlohy budou
určeny pro žáky naší školy. Každá sada bude obsahovat 16 praktických úloh.
Každá úloha bude obsahovat popis úlohy a zpracovaná metodická doporučení. Nedílnou součástí bude i
videonávod jak ulohu provést, který vytvoří členové realizačního týmu. Délka videonávodu se bude pohybovat
kolem 5 minut. Každá úloha bude využita ve výuce. Po použití úlohy ve výuce dojde k její evaluaci. Součásti
daných úloh bude také kvalitní materiální vybavení adekvátní k realizaci úlohy cílovou skupinou. Všechny úlohy
budou vybaveny tak, aby se jedna úloha dala realizovat v 6 skupinkách. Rozsah jedné úlohy bude 1 - 3
vyučovací hodiny.

Zdůvodnění potřebnosti:

V současné době je na naší škole realizován projekt na podpory výuky přírodovědných předmětů. Cílem projektu
bylo vytvořit elearningové materiály, pro předměty přírodopis, fyzika chemie a zeměpis. Elearningové materiály
slouží žákům především k upevnění učiva, probírané v daných předmětech. To co na škole chybí je praktičtější
využití poznatků, které žáci nabudou během studia.
Náš projekt si klade za cíl hlouběji rozvíjet praktické dovednosti studentů. Využití daných znalostí v praktické
úloze má vést žáky k motivaci na rozvíjení praktických dovedností. Nedílnou součástí je i zvýšení motivace žáků
k výběru technicky orientovaných oborů dalšího studia na středních školách. Na připravených praktických
úlohách budou moci žáci pod vedením vyučujícího samostatně pracovat. To co je k dnešnímu dni nedostatečné
je samotné materiální vybavení, na kterém by žáci úlohy mohli provádět. Projekt tak umožní žákům pracovat s
moderním vybavením včetně využití ICT techniky při praktických úlohách, které tak umožní žákům lépe pochopit
probíranou látku.

Komu je projekt určen:

Cílová skupina bude tvořena žáky naší školy. Při analýze studentů na naší škole v souladu s harmonogramem
projektu, je začátek naplánován na období září 2012. V té době bude na druhém stupni cca 170 žáků. Za období
realizace která je naplánována na 2 roky počítáme se zapojením všech žáků druhého stupně.
Druhou cílovou skupinou jsou poté samotní pedagogové, kteří před tvorbou samotných úloh projedou školením
na tvorbu videí. Projekt počítá s aktivním zapojením 6 pracovníků. Jedná se především o učitelé přírodopisu,
fyziky a chemie.

Vazby na jiné projekty:

Projekt volně navazuje na projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda. Cílem tohoto projektu bylo
vytvořit elearningové materiály pro předměty přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Cílem projektu nebylo vytvářet
praktické úlohy nýbrž studijní materiály. Proto tvorba praktických úloh by v tomto ohledu byla skvělým doplněním
původního projektu.
Po odborné konzultaci se zprostředkujícím subjektem není žádná aktivita projektu zdvojená projektem původním.
Původního projekt byl ukončen 16.3.2012. Začátek realizace tohoto projektu je 1.6.2012.

Projekt bude pracovat s celkovým rozpočetem 2 343 850 kč.

Projekt je koncipován na 17 měsíců - ukončení projektu je naplánováno na 31.8.2014.

Projekt "tvorba úloh" startuje

Projekt "tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis" odstartoval v pátek 1.6. podpisem smluv části realizačního týmu. Manažerem projektu bude Mgr. Pavel Horák, funkci koordinátora tvorby úloh převzal Mgr. Rostislav Novotný, projekt bude účtovat Dana Vybíhalová a o mzdy a jejich vykazování se postará Ivana Vitámvásová.

Úkolem tohoto zatím početně omezeného týmu bude zejména vytvořit všechny materiální předpoklady pro rozjezd druhé fáze projektu, kterou bude vlastní tvorba. Tým musí zajistit všechny formální nezbytnosti, jako je bankovní účet, nastavení pravidel cash-flow, zajistit prvky publicity, nastavit pracovněprávní vztahy mezi členy realizačního týmu a Základní školou Gajdošova, jakožto zaměstnavatelem a příjemcem dotace.

V následujících dnech budou rovněž provedena výběrová řízení na počítačové vybavení, videotechniku, ale i na nezbytné pomůcky, které bude k praktickým úlohám zapotřebí a to včetně moderní techniky v podobě elektronických čidel nezbytných k provádění zajímavých a motivujících experimentů, které jdou s dobou a plně využívají vymožeností dnešního počítačového světa.

Na těchto stránkách budete o průběhu projektu a jeho realizaci pravidelně informováni stejnětak, jako na nástěnce ve vestibulu školy.