Projekty OPVK

Naše škola se díky tvůrčímu kolektivu pedagogů stala příjemcem již pěti dotací z Evropských strukturálních fondů.

V současné době máme úspěšně dokončeny tyto projekty:

    projekt „podpora výuky předmětů z oblasti člověk a příroda“, který si klade za cíl zavést moderní e-learningové metody do výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ; projekt byl plánován na 36 měsíců
    projekt „rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování“, který vede k dalšímu rozvoji alternativní metody vzdělávání na prvním stupni naší základní školy; projekt byl plánován na 29 měsíců

    projekt "inovace a individualizace vzdělávání", který dalším způsobem rozšiřuje mimo jiné e-learningové metody podpory vzdělávání žáků a vede ke zkvalitnění stěžejních oblastí vzdělávání jako je čtenářská gramotnost, podpora výuky cizích jazyků, matematická gramotnost a další a umožnil škole moderně se vybavit - například tabule na křídy jsou ve většině tříd nahrazeny tabulemi interaktivními; projekt byl plánován na 24 měsíců

Čerpáme prostředky na:

    projekt "tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis", jehož výstupem bude 48 detailně zpracovaných praktických úloh včetně metodických materiálů a videomávodů na provedení úlohy. Tento projekt je koncipován na 28 měsíců s předpokládáaným ukončením 31.8.2014

Nově čerpáme rovněž prostředky na:

    projekt „Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na 1.stupni ZŠ",jehož výstupem bude zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce, bude následovat zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. tento projekt nám pomůže významně zvýšit úroveň výuky anglického jazyka.

Všech pět projektů se týkají operačního programu „vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Naše škola tak během čtyř let vyčerpá více než 12 milonů korun z těchto zdrojů ve prospěch svého rozvoje a zdokonalení vzdělávacího procesu. Práce s těmito dotacemi rozhodně nekončí jejich získáním a je velmi náročná, proto naše manažery projektů Pavla Horáka, Hanku Černochovou a Katku Kořínkovou velmi podporujeme a držíme jim palce, aby dovedli svoje týmy ke kýženým výsledkům.