Mimořádná opatření platná od 5. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 

vláda ČR přijala dne 30. 9. 2020 usnesením č. 958 krizové opatření platné s účinností od 5. 10. 2020. V návaznosti na toto krizové opatření a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu nařídila KHS Jihomoravského kraje mimořádné opatření (zde), které má nově následující dopad na chod naší základní školy:

1. Součástí vzdělávání nemůže být po dobu platnosti opatření zpěv.

2. Pro žáky 2.stupně nemůžou být součástí vzdělávání sportovní činnosti.

Platnost mimořádného opatření KHS je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 včetně.

Nic více není ze strany vlády ani ze strany KHS omezeno a my jsme rádi, že rodičům můžeme oznámit, že mimořádným opatřením nebude dotčen chod a organizace školní družiny. Na škole budou rovněž probíhat kroužky organizované školou (podnikli jsme některá opatření a snížili jsme počty žáků v některých skupinách rozdělením na více skupin). Opatření se nedotýká ani kroužků sportovně zaměřených. Rovněž plavecká výuka ve 3.ročníku nebude opatřením nijak dotčena.

Pokud budou hodiny předmětu tělesná výchova na druhém stupni probíhat 1.vyučovací hodinu, žáci půjdou do školy až na 8:45. Pokud bude hodina tělesné výchovy naopak koncovou hodinou, žáci budou končit o hodinu dříve (v průběhu hodiny TV budou moci jít na oběd). Odpolední hodiny volitelných sportovních činností hochů (úterý) a dívek (čtvrtek) po dobu opatření nebudou probíhat, dotčení žáci budou končit výuku ve 13:40. O zrušených hodinách TV budete rovněž informováni prostřednictvím AES (modul suplování). Hodiny TV uvnitř vyučovacích bloků budou mít po dobu platnosti mimořádného opatření jinou vhodnou vzdělávací náplň.

POZOR! upozorňujeme rodiče, jejichž děti u nás ve škole navštěvují hodiny ZUŠ Došlíkova, že KHS svým opatřením zakázala účast žáků na hodinách v ZUŠ. Jakým způsobem bude vzniklou situaci ZUŠ Došlíkova řešit se jistě dozvíte přímo tam.

Jako ředitel školy chci také vám rodičům poděkovat, za vaši podporu, kterou jste nám pedagogům v posledních dnech vyjádřili. Nesmírně nás to podporuje v našem společném úsilí o kvalitní vzdělávání vašich dětí navzdory nepříznivé situaci.

Díky

Rostislav Novotný