Informace před zápisem do 1.tříd

Vážení rodiče,

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka" nebo „PŠD“).

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v termínu, na který škola vyhlásí zápis. Škola má povinnost tento termín vyhlásit od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. ZÁPIS NA NAŠI ZÁKLADNÍ ŠKOLU SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 20. 4. A V SOBOTU 21. 4. 2018.
Zákonný zástupce může požádat o odklad školní docházky a to nejpozději v den zápisu. Upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o žádosti o odklad školní docházky, že je zapotřebí, aby byla žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře. Doporučení lze doložit dodatečně. Lze však předpokládat, že pokud rodič neobjedná svoje dítě k odbornému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny včas (nejlépe ihned), NESTIHNE PORADNA DÍTĚ VYŠETŘIT A VYSTAVIT DOPORUČENÍ, ŽÁDOSTI O ODKLAD NEBUDE VYHOVĚNO A DÍTĚ BUDE MUSET NASTOUPIT KE VZDĚLÁVÁNÍ.

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Přihlášku ke vzdělávání na základní škole by měli podat oba zákonní zástupci – oba jsou účastníky řízení. Jeden druhého může pověřit zatupováním v této záležitosti (ošetřeno zaškrtnutím příslušného políčka na elektronických formulářích k zápisu). V PŘÍPADĚ, ŽE PŘIHLÁŠKA NEBUDE PODEPSÁNA OBĚMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI, NEMŮŽEME DÍTĚ PŘIJMOUT ke vzdělávání do doby, než ten ze zákonných zástupců, který přijde k zápisu, doloží pověření či zmocnění od druhého zákonného zástupce, případně jejich společné prohlášení, podepsané oběma, že se dohodli, kdo z nich bude dítě v této věci zastupovat.

Pokud by ve výše uvedené věci vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne v dané věci jedině soud a to na základě návrhu zákonného zástupce. Škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nemůže o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rodič může sám po přihlášení k serveru elektronického zápisu zapisdozs.brno.cz zjistit, v jaké fázi se řízení o přijetí jeho dítěte na té které škole nachází a zda už bylo o přijetí respektive nepřijetí jeho dítěte rozhodnuto. Podle ust. § 183 školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky zák. zástupci zasíláno, ale je oznámeno následujícím způsobem

- zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole: vrátnice školy, vchod do školní družiny – žáci jsou vedeni pod registračními čísly žádostí

- a na webových stránkách školy (www.zsgajdosova.cz) – žáci jsou vedeni pod registračními čísly žádostí

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 18. 5. 2018

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem sice nebude rozhodnutí v písemné podobě zák. zástupci doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Informativní schůzka pro rodiče přijatých předškoláků zařazených do běžných tříd se bude konat v pondělí 11. 6. 2018, schůzka pro rodiče dětí zařazených do Montessori třídy se bude konat v pondělí 18. 6. 2018 – o podrobnostech budete včas informováni prostřednictvím kontaktů vámi uvedených v průběhu přijímacího řízení.

Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí, nebo jej můžete převzít ve škole v písemné podobě.

Důležité kontakty:
server pro elektronický zápis - zapisdozs.brno.cz
www.zsgajdosova.cz
www.detidoporucuji.cz
ředitelka školy: Mgr. Markéta Olbertová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), tel. 533440558, 775066594
zástupce ředitele: Mgr. Rostislav Novotný (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), tel. 533440545
kancelář školy: 533440541
školní psycholožka: Mgr. & Mgr. Eliška Čejková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), tel. 533440554
Pedagogicko – psychologická poradna Brno: pracoviště Kohoutova 4, tel. 545223379 (důležité pro doporučení v rámci odkladu školní docházky)