Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 197/2016sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení funguje na naší škole školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovná poradkyně, metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholožka.

Poradenský tým zajišťuje:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérní poradenství
 • podporu vzdělávání nadaných žáků
 • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
 • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Tým školního poradenského pracoviště pro rok 2016/17

Školní psycholožka: Mgr. et Mgr. Eliška Čejková

Koordinátor ŠPP a školní speciální pedagog: Mgr. Jan Olbert

Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Ondřej Kadlec

Metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Martin Drábek

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Kněžínková